کتاب

مبانی فیلم‌سازی
در 1383
ناشر : دانشگاه اراک‏‫
کیشوتیسم در سینما
در 1396
ناشر : دستان
کوبریک
در 1395
ناشر : گلستانه امروز
کهنه سربازان سرزمین مادری (مجموعه فیملنامه)
در 1395
ناشر : انتشارات شاپور‌خواست

جشنواره

جشنواره فیلم سلامت
نام فیلم به فارسی : محله گل و بلبل
جشنواره فیلم سلامت
نام فیلم به فارسی : عصر واروونه
جشنواره فیلم سلامت
نام فیلم به فارسی : آسمان مال من است
جشنواره فیلم سلامت
نام فیلم به فارسی : بدون دخانیات
جشنواره فیلم سلامت
نام فیلم به فارسی : دیابت محدودیت نیست
جشنواره فیلم سلامت
نام فیلم به فارسی : سوفی و ديوانه
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم