مقالات نشریات ادواری

تصویرپردازی عامه پسند چهره‌های مقدس در سینما

عنوان نشریه : رسانه
نویسنده : سیده راضیه یاسینی
نویسنده : عبدالله بیچرانلو
فارسی ،
گروه تحصیلی : علوم انسانی
رشته اصلی : علوم اجتماعی
گرایش : علوم اجتماعی - علوم ارتباطات اجتماعی
درجه نشریه : علمي - ترويجي 
نوع نشریه : فصلنامه
گروه سازمانی: خصوصی
سازمان (ناشر) : معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
دوره : 24
فصل : تابستان
ماه : تیر
تاریخ انتشار : 1392
شماره : 2
صفحه شروع : 88
صفحه پایان : 99
تعداد صفحات : 14
شاپا چاپی : 1022 - 7180
سایت : qjmn.farhang.gov.ir 
مشخصات ظاهری : جدول , تصویر , کتابنامه ,
کنترل اطلاعات : زینب کریمی
چکیده به فارسی

پرداختن به موضوع ها و شخصیت های دینی با نگاهی که هنرمندان معاصر غرب به این مقوله دارند، به نوعی ساختارشکنی منجر شده است که آثار و پیامدهای آن در سینما و تلویزیون دیده می شود. در بررسی شناخت منشأ آسیب های وارده در بازنمایی بزرگان دینی در رسانه های تصویری، ضمن مروری بر پیشینة هنر شمایل نگاری در غرب مسیحی و ایران به عنوان بنیان تصویرپردازی از شخصیت های دینی، تلاش شده است در سیر تطور تاریخ هنر به طور اعم و شمایل نگاری به مثابه یکی از جلوه های هنر دینی، به طور اخص، تغییرات و تحولاتی که به وضع کنونی بازنمایی چهره های قدسی در سینما و تلویزیون منجر شده است، ریشه یابی شود. نگارندگان در بررسی روند تغییرات هنری در خصوص تغییرات تصویرپردازی از بزرگان دینی به این نتیجه رسیده اند که به تدریج رویکرد تشبیه ی و زمینی سازی این بزرگان، جایگزین رویکرد تنزیه ی و تقدس گرایانه شده است.


از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم