مقالات نشریات ادواری

 بررسي علل استقبال منتقدان غربي از فيلم‌هاي عباس كيارستمی

عنوان نشریه : مدرس هنر
نویسنده : علی شیخ‌مهدی
نویسنده : محمدرضا پورجعفر
فارسی ،
نوع نشریه : فصلنامه
گروه سازمانی: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان (ناشر) : دانشگاه تربیت مدرس
دوره : 1
فصل : زمستان
تاریخ انتشار : 1381
شماره : 2
تعداد صفحات : 25 - 41
سایت : http://msa.modares.ac.ir/
چکیده به فارسی

استقبال جشنواره ها و منتقدان غربي از فيلم هاي عباس كيارستمي با واكنش هاي متضادي در داخل كشور رو برو شده است . نگارنده اين مقاله ، پس از جمع بندي اظهارات مختلف ، آنها را در دو گروه دلايل سينمايي و غير سينمايي دسته بندي كرده است . دلايل سينمايي به جنبه هاي صرفاَ زيبايي شناختي فيلم و بيان هنري سينما اختصاص دارد ، اما دلايل غير سينمايي ، بيرون از حوزه مستقيم هنر سينماست و به قلمروهاي بسيار گسترده مانند سياست ، اقتصاد و فرهنگ مربوط مي شود.


از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم