پایان‌نامه‌ها

بررسی ویژگیهای پیرنگی سه فیلم (اسب تورین، لاک و پسرانگی) و ارتباط ساختار پیرنگی آنها به نحوه‌ی دکوپاژ فیلم؛ فیلم پادپیرنگ

The Assessment of the Relationship between Plot and Decoupage in Three movies; Antiplot

محمدامین صاحب‌الفصول , استاد راهنما : احمد الستی,
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
گروه تحصیلی : هنر
رشته اصلی : هنرهای نمایشی
گرایش : سینما
فارسی ،
گروه سازمانی : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان : دانشگاه هنر تهران
سازمان وابسته : پردیس بین المللی فارابی
کشور : ایران استان : تهران ، شهر : تهران
مشخصات ظاهری : کتابنامه ,
چکیده به فارسی

این پژوهش به بررسی روابط میان ساختار پیرنگی سه فیلم لاک، پسرانگی و اسب تورین و الگوی دکوپاژ آنها میپردازد. پژوهش شامل چهار فصلِ درآمد، ادبیات پژوهش، بررسی موردی و نتیجه‌گیری میباشد. آنچه که در این پژوهش پیرنگ نامیده شده است؛ متاثر از مفاهیم سگانه‌ی شاه پیرنگ، خرده پیرنگ و ضد پیرنگ است که رابرت مک‌کی پیشتر آنها را دسته‌بندی کرده است. و منظور از الگوی دکوپاژ سه نوع دکوپاژ کلاسیک، دکوپاژ مدرن و پست‌مدرن دکوپاژ می‌باشد. در این راه تلاش داریم که هر ضلع یک مثلث را به ضلع مثلث دیگر مرتبط سازیم و بررسی کنیم که ساختار شاه‌پیرنگی به دکوپاژ کلاسیک، ساختار خرده‌پیرنگی به دکوپاژ مدرن و ساختار ضدپیرنگی به پست مدرن دکوپاژ چگونه مرتبط خواهد‌شد. البته دامنه‌ی این پژوهش به سه فیلم نامبرده محدود میباشد. بنابر آنچه کاوش نمودیم اگر ظاهر نوآورانه‌ی فیلم لاک و شرایط ناشی از آن که دکوپاژ را به یک کاراکتر محدود میکند ذهنمان را منحرف ننماید؛ به راحتی در مییابیم که فیلم هم از الگوی شاه‌پیرنگی و هم از ساختار دکوپاژ کلاسیک پیروی میکند. پس در این فیلم فرضیه‌ی اولیه‌ی ما اثبات میشود. اما فیلم بویهود در جایی در میانه سه گونه‌ی پیرنگ قرار دارد. الگوی دکوپاژ فیلم بجز در مورد اتچمنت و دیتچمنت کاملاً کلاسیک است. این ویژگی شاید به دلیل آمریکایی بودن فیلم است. از اینرو که ساختار پیرنگی فیلم کاملاً کلاسیک نیست اما دکوپاژ فیلم تقربیا کلاسیک است فرض ما در این فیلم رد میشود و پیرنگ و دکوپاژ رابطه کاملی باهم ندارند. در ساختار پیرنگی فیلم اسب تورین خرده‌پیرنگی و اندکی متمایل به ضدپیرنگ است و در دکوپاژ فیلم مدرن و اندکی متمایل به پست مدرن میباشد. با اینکه براورد در این فیلم نسبی است اما ارتباط میان دکوپاژ و پیرنگ کاملا دقیق میباشد و این فرض اولیه‌ی را کاملا اثبات میکند. پس بنابر بررسیهای انجام شده دو فیلم لاک و اسب تورین فرض را اثبات و فیلم لاک فرض را رد میکند. بنا بر این پژوهش میتوان ادعا کرد که رابطه‌ی میان پیرنگ و دکوپاژ امری نسبی است و به فیلم و کارگردان بر میگردد. با این وجود درستی این رابطه در همه‌ی گزینه‌ها اثبات نمی-شود.


چکیده انگلیسی

This dissertation is based on the assessment of the relationship between two element of decoupage and plot in three movies named Locke, Boyhood and the Tourin horse. This research is contain four chapters those include introduction, literature of research, case study and the conclusion. we had assessed that the three edges of the plot triangle is correlated to the tree edges of decoupage triangle while arch plot with decoupage classic, mini plot with decoupage modern and anti-plot with postmodern decoupage have correlation. And we try to support this assumption based on these three movies. The first triangle is a theatrical framework from Robert McKee and the book of Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting which indicates the three structures of the plot. But the second triangle has based on three different theories which one of them shapes in classic cinema while two others are from modern and postmodern structures. In literature of research the McKee theory and the decoupage theories have been analyzed carefully while the research trying to gain the full realizing to the context of the theories in the purpose of better discussion in the next chapter which has assess the three cases. We finally conclude that, this correlation is not a strong issue but could be in some movies since we prove it in two case of Locke and Tourin horse while it reject in the case of Boyhood.


فهرست مندرجات :

درآمد 8 طرح مسئله .................................................................................................................................... 8 چارچوب نظری .........................................................................................................9 فرضیه نخستین......................................................................................................... 11 روش پژوهش.......................................................................................................... 14 دلیل سودمندی پروژه............................................................................................... 15 پیشینه¬ مطالعاتی و منابع........................................................................................ 16 ادبیات پژوهش 18 بررسی گذرای سه فیلم........................................................................................ 18 نظریه مک¬کی در باب پیرنگ.................................................................................. 20 بررسی نظریات دکوپاژ....................................................................................... 38 مطالعات موردی 51 لاک....................................................................................................................... 51 پسرانگی................................................................................................................. 67 اسب تورین............................................................................................................ 81 نتیجه¬گیری 93 فهرست منابع 96

فهرست منابع فارسی :
احمدزاده، علیرضا. (1394). فرهنگ واژگان سینمایی. تهران: افراز بازن، آندره. (1393). سینما چیست، ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس بوردول، دیوید و کریستین تامسون، (1383). تاریخ سینما، ترجمه روبرت صافاریان. تهران: نشر مرکز بوردول، دیوید و کریستین تامسون، (1377). هنر سینما، ترجمه فتاح محمدی. تهران: نشر مرکز کتس، استیون داگلاس. (1394). نما به نما. ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: بنیاد سینمایی فارابی کمالی نیا، فرزین. (1388). جنبشها و سبکهای سینمایی. تهران: انتشارات نگاره-پرداز صبا لینگز برگ، آیرا. (1379). فرهنگ کامل فیلم، ترجمه رحیم قاسیمیان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی کوک، دیوید.(1380). تاریخ جامع سینمای جهان، ترجمه¬ی هوشنگ آزادی¬ور. تهران: نشر چشمه مک¬کی، رابرت. (1395). داستان، ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی. ترجمه محمد گذر آبادی. انتشارات هرمس: تهران هیوارد، سوزان. (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینما. ترجمه فتاح محمدی. تهران: نشر هزاره سوم پایان¬نامه¬ها قاضی¬مراد، تینا (1389). پی ریزی سکانسهای شروع در سه دوره¬ی کلاسیک، مدرن و پست ¬مدرن. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. قهرمان، کاوه (1387). دکوپاژ مدرن در سینما. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران.


فهرست منابع انگلیسی :
Kovac, andras balint. (2013). the cinema of Bela Tarr. Wallflower press: New York

ورود اطلاعات : زهرا لاکتراشی ، کنترل اطلاعات : زهرا لاکتراشی
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم