پایان‌نامه‌ها

بررسی عناصر سینمایی در ساختار بهترین فیلم‌های سینمای ایران بر اساس جشنواره فیلم فجر بین سال‌های 90 - 94؛ بالا افتادن

علی مهدی‌پور , استاد راهنما : فرشاد عسگری‌کیا, استاد مشاور : فرزین مهدی‌پور,
تاریخ :
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
گروه تحصیلی : هنر
رشته اصلی : هنرهای نمایشی
گرایش : سینما
فارسی ،
گروه سازمانی : مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي
سازمان : دانشگاه سوره
سازمان وابسته : دانشکده سینما و تئاتر
کشور : ایران استان : تهران ، شهر : تهران
چکیده به فارسی

این پژوهش قصد دارد ابتدا شرحی کامل از عناصر بیانی سینما را به دست دهد . برای رسیدن به تعاریف مُتقن و کاربردی عناصر بیانی در سینما ، هنرهای دیگر هم به میان می آید وبه این منظور،عناصربیانی به دو قسم کلی پلاستیک و فونتیک تفکیک شده و مفصلاً بدان پرداخته می گردد. پاسخ به فرصت های پیش آمده به منظور حصولِ ملاک های داوری، لزوم ورود به حوزه ی فلسفه را محرز می نماید. لاجرم فلسفه ، زیبا شناسی ، تاریخ هنر و حتی شناخت فیزیولوژی در ارتباط با مناسبات پرده وذهن و ساختارِ آنچه جهان فیلمیک می نامیم کار را به سوی نظریه پردازان سینما می کشاندو نظریه هوگو مانستربرگ مورد مداقه قرار خواهد گرفت و لایه لایه تا آخر که شفافیت مطلب بروز نماید، ادامه خواهد یافت. همه ی این پی گیری و پژوهیدن بر اساس نظریه ای سینمایی قوام می یابد که " تئوری گشودگی" نام گذاری شده و تمرکز ویژه اش بر ماهیت زمانی سینما است.به وسیله ی روش شناسی "آن کامل" که از "نظریه گشودگی" اتخاذ شده است ، قضاوت و داوری جشنواره ها سنجیده می شود و برگزیدگان جشنواره ی فیلم فجر میان سال های 90 الی 94 مورد بررسی قرار می گیرد . سلیقه برای قضاوت در امرِ واقع ِهنرها مُلزم به رعایت اصول و قوانین است. " آنِ کامل" سعی دارد پژوهش را به موقعیت این مهم نائل نماید.


فهرست مندرجات :

مقدمه ..................................................................................................................................................................۱ ۱- فصل اول : کلیات پژوهش.............................................................................................................................. ۳ ۱-۱ بیان مسئله....................................................................................................................................................۴ ۱-۱-۱ دکوپا ژ ِوا ژه گا ن.................................................................................................................................. ۷ ۲-۱-۱ ساختار.....................................................................................................................................................۸ ۳-۱-۱ بهترین فیلم ها......................................................................................................................................... ۹ ۴-۱-۱ سینمای ایران بر اساس جشنواره ی فیلم فجر............................................................................................. ۱۰ ۲-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش....................................................................................................................... ۱۱ ۳-۱ پیشینه ی پژوهش...................................................................................................................................... ۱۲ ۴-۱ فرضیه و سئوالات کلیدی........................................................................................................................ ۱۲ ۱-۴-۱ سئوالات............................................................................................................................................... ۱۲ ۲-۴-۱ فرضیه.................................................................................................................................................... ۱۳ ۲- فصل دوم : مبانی نظری پژوهش.................................................................................................................. ۱۵ ۱-۲ بخش اول – دیدن – ادراک بصری............................................................................................................. ۱۶ ۱-۱-۲ چگونه می بینیم ؟.................................................................................................................................. ۱۶ ۲-۱-۲ ادراک چیست؟......................................................................................................................................۱۷ ۲-۲ امکان عناصر سینمایی................................................................................................................................. ۲۲ ۱-۲-۲ عناصر پلاستیک.................................................................................................................................... ۲۳ ۲-۱-۲-۲ لنز.................................................................................................................................................... ۲۸ ۱-۲-۱-۲-۲ لنز نرمال...................................................................................................................................... ۲۹ ۲-۲-۱-۲-۲ لنز زاویه باز ( واید انگل -wide angle ).................................................................................... ۳۴ ۳-۲-۱-۲-۲ لنز زاویه ی بسته ( تله فتو-tele photo)...................................................................................... ۳۷ ۳-۱-۲-۲ زاویه دید (زاویه دوربین ـ زاویه فیلم‌برداری)(Level)........................................................................ ۴۰ ۱-۳-۱-۲-۲ زاویه دیدافقی (همسان با چشم – eye level - Straight‌-on Angle).................................. ۴۲ ۲-۳-۱-۲-۲ زوایه دوربین سر بالا (رو به پایین – Low Angle ).......................................................................۴۴ ۳-۳-۱-۲-۲ زاویه دوربین سرپایین (بالا، های انگل – High Angle)..............................................................۴۷ ۴-۳-۱-۲-۲ زاویه‌ی مایل (داچ انگل، زاویه هلندی، Dutch Angle)................................................................۴۸ ۴-۱-۲-۲ قاب.................................................................................................................................................. ۵۱ ۱-۴-۱-۲-۲ کمپوزیسیون (ترکیب بندی).......................................................................................................... ۶۳ ۱-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب قرینه............................................................................................................................. ۶۵ ۲-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب نامتقارن......................................................................................................................... ۶۷ ۳-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب عمودی..........................................................................................................................۶۸ ۴-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب افقی............................................................................................................................. ۷۱ ۵-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب دایره‌ای......................................................................................................................... ۷۴ ۶-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب مقطع............................................................................................................................ ۷۸ ۷-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب مثلثی ........................................................................................................................... ۸۰ ۸-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب اریب ..........................................................................................................................۸۲ ۹-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب متمرکز......................................................................................................................... ۸۴ ۱۰-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب غیرمتمرکز................................................................................................................. ۸۵ ۱۱-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب حلزونی ......................................................................................................................۸۷ ۱۲-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب مواج......................................................................................................................... ۸۹ ۱۳-۱-۴-۱-۲-۲ ترکیب منتشر.......................................................................................................................... ۹۲ ۱۴-۱-۴-۱-۲-۲ موخره.................................................................................................................................... ۹۲ ۲-۴-۱-۲-۲ نسبت ابعاد تصویر (Aspect Ratio).......................................................................................... ۹۳ ۵-۱-۲-۲ نورپردازی........................................................................................................................................ ۹۶ ۱-۵-۱-۲-۲ نورپردازی کم مایه (Low-key Lighting)................................................................................. ۹۷ ۲-۵-۱-۲-۲ نورپردازی پر مایه (high-key Lighting)................................................................................ ۱۰۱ ۳-۵-۱-۲-۲ کیفیت........................................................................................................................................۱۰۴ ۴-۵-۱-۲-۲ جهت.........................................................................................................................................۱۰۵ ۱-۴-۵-۱-۲-۲ نور جلویی (Frontal light)............................................................................................... ۱۰۶ ۲-۴-۵-۱-۲-۲ نور پشتی (Back light).........................................................................................................۱۰۶ ۳-۴-۵-۱-۲-۲ نور جانبی (Side light).........................................................................................................۱۰۷ ۴-۴-۵-۱-۲-۲ نور پایین (Under Lighting)............................................................................................. ۱۰۸ ۵-۴-۵-۱-۲-۲ نوربالا (Top light)............................................................................................................ ۱۰۸ ۱-۵-۴-۵-۱-۲-۲ نور پردازی وسیع (Broad) .............................................................................................. ۱۰۹ ۲-۵-۴-۵-۱-۲-۲ نورپردازی باریک(Short Loop).....................................................................................۱۰۹ ۳-۵-۴-۵-۱-۲-۲ نورپردازی پروانه‌ای (Butter fly)....................................................................................۱۱۰ ۴-۵-۴-۵-۱-۲-۲ نورپردازی رامبراند (باز و بسته) (Rembrandt)................................................................۱۱۰ ۵-۵-۴-۵-۱-۲-۲ نورپردازی جدا کننده (Split)............................................................................................ ۱۱۱ ۵-۵-۱-۲-۲ منبع............................................................................................................................................۱۱۲ ۶-۵-۱-۲-۲ رنگ........................................................................................................................................ ۱۱۳ ۱-۶-۵-۱-۲-۲درجه حرارت رنگی نور (دمای رنگ)......................................................................................۱۱۵ ۲-۶-۵-۱-۲-۲ فیزیک رنگ...........................................................................................................................۱۱۶ ۳-۶-۵-۱-۲-۲ شخصیت رنگ........................................................................................................................۱۱۷ ۱-۳-۶-۵-۱-۲-۲ رنگ زرد............................................................................................................................۱۱۸ ۲-۳-۶-۵-۱-۲-۲ رنگ قرمز...........................................................................................................................۱۱۸ ۳-۳-۶-۵-۱-۲-۲ رنگ آبی............................................................................................................................۱۱۹ ۴-۳-۶-۵-۱-۲-۲ رنگ نارنجی.......................................................................................................................۱۲۰ ۵-۳-۶-۵-۱-۲-۲ رنگ سبز............................................................................................................................۱۲۰ ۶-۳-۶-۵-۱-۲-۲ رنگ بنفش.........................................................................................................................۱۲۱ ۴-۶-۵-۱-۲-۲ ‌هارمونی رنگ‌ها......................................................................................................................۱۲۲ ۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست‌های رنگی.................................................................................................................۱۲۶ ۱-۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست ته رنگ (فام)........................................................................................................۱۲۶ ۲-۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست تیره – روشن........................................................................................................۱۲۸ ۳-۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست رنگ‌های مکمل..................................................................................................۱۲۹ ۴-۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست سرد – گرم...........................................................................................................۱۳۰ ۵-۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست همزمان...............................................................................................................۱۳۲ ۶-۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست کیفیت................................................................................................................۱۳۳ ۷-۵-۶-۵-۱-۲-۲ کنتراست کمیت..................................................................................................................۱۳۴ ۷-۵-۱-۲-۲ صحنه.........................................................................................................................................۱۳۵ ۱-۷-۵-۱-۲-۲ بافت..................................................................................................................................... ۱۴۱ ۲-۲-۲ عناصر فونتیک......................................................................................................................................۱۴۷ ۱-۲-۲-۲ نما (به مثابه کوچک‌ترین واحد حرکتی- زمانی)................................................................................۱۴۸ ۲-۲-۲-۲ حرکت دوربین................................................................................................................................۱۵۳ ۱-۲-۲-۲-۲ حرکت ملایم دوربین...................................................................................................................۱۵۵ ۲-۲-۲-۲-۲ حرکت دوربین سخت..................................................................................................................۱۵۷ ۳-۲-۲-۲-۲ همیشه حالت سومی وجود دارد....................................................................................................۱۶۴ ۳-۲-۲-۲ تحریف سرعتِ حرکتِ مکانیکی دوربین..........................................................................................۱۶۶ ۱-۳-۲-۲-۲ حرکت سریع (تند شده)...............................................................................................................۱۶۷ ۲-۳-۲-۲-۲ حرکت آهسته (کند شده).............................................................................................................۱۷۱ ۳-۳-۲-۲-۲ حالت میانه...................................................................................................................................۱۷۴ ۴-۳-۲-۲-۲ حرکت منجمد شده (فیکس شده)................................................................................................۱۷۶ ۵-۳-۲-۲-۲ حرکت رو به عقب (حرکت معکوس)...........................................................................................۱۷۸ ۶-۳-۲-۲-۲ انیمشن.........................................................................................................................................۱۷۹ ۴-۲-۲-۲ امر پنهان شونده (لحظه ی نامعلوم).....................................................................................................۱۸۱ ۵-۲-۲-۲ لائوکون جدید.................................................................................................................................۱۸۴ ۱-۵-۲-۲-۲ دیدن با گوش..............................................................................................................................۱۸۶ ۲-۵-۲-۲-۲ استفاده ی عروض در شعر نو و افکت صوتی.................................................................................۱۸۷ ۳-۵-۲-۲-۲ سکوت چیست؟ یا مهندسی معکوس تاریخی............................................................................... ۱۸۸ ۴-۵-۲-۲-۲ هویت جدید صدا.........................................................................................................................۱۹۰ ۳-۲-۲ کنش و ترکیب سینمایی در ساختار.......................................................................................................۱۹۵ ۱-۳-۲-۲ زمان................................................................................................................................................۱۹۵ ۱-۱-۳-۲-۲ یاد – خاطره (نخستین رویکرد).....................................................................................................۱۹۹ ۲-۱-۳-۲-۲ حرکت........................................................................................................................................۲۰۶ ۱-۲-۱-۳-۲-۲ تز اول؛ حرکت و لحظه............................................................................................................۲۰۶ ۲-۲-۱-۳-۲-۲ تز دوم: لحظات برجسته و لحظات هرجوره...............................................................................۲۰۸ ۳-۲-۱-۳-۲-۲ تز سوم: حرکت و تغییر.............................................................................................................۲۱۰ ۳-۱-۳-۲-۲ نگاه جدید به سینماتوگرافی.........................................................................................................۲۱۲ ۱-۳-۱-۳-۲-۲ تصویر – ادراک......................................................................................................................۲۱۳ ۲-۳-۱-۳-۲-۲ تصویر- کنش.........................................................................................................................۲۱۵ ۳-۳-۱-۳-۲-۲ همیشه حالت سومی حضور دارد؛ تأثر – تصویر........................................................................ ۲۱۷ ۴-۳-۱-۳-۲-۲ موخره.....................................................................................................................................۲۱۹ ۴-۱-۳-۲-۲ مونتاژ..........................................................................................................................................۲۲۰ ۱-۴-۱-۳-۲-۲ برش.......................................................................................................................................۲۲۴ ۲-۴-۱-۳-۲-۲ ریتم........................................................................................................................................۲۳۰ ۳-۴-۱-۳-۲-۲ مونتاژ متریک......................................................................................................................... ۲۴۰ ۴-۴-۱-۳-۲-۲ مونتاژ ریتمیک........................................................................................................................۲۴۲ ۵-۴-۱-۳-۲-۲ مونتاژ تونال.............................................................................................................................۲۵۱ ۶-۴-۱-۳-۲-۲ مونتاژ اُورتونال........................................................................................................................۲۵۳ ۷-۴-۱-۳-۲-۲ مونتاژ روشنفکرانه (هوشمندانه)................................................................................................۲۵۴ ۸-۴-۱-۳-۲-۲ موّخره.....................................................................................................................................۲۵۶ ۵-۱-۳-۲-۲ روایت.........................................................................................................................................۲۵۶ ۶-۱-۳-۲-۲ میزانسن.......................................................................................................................................۲۷۴ ۱-۶-۱-۳-۲-۲ برداشت بلند............................................................................................................................۲۷۵ ۲-۶-۱-۳-۲-۲ بازیگری (گشودگی امر معنادار)...............................................................................................۲۷۸ ۴-۲-۲ زیبایی‌شناسی........................................................................................................................................۲۸۰ ۱-۴-۲-۲ فتوپلی کاربردی...............................................................................................................................۲۸۲ ۵-۲-۲ نظریه گشودگی....................................................................................................................................۳۲۰ ۱-۵-۲-۲ خاطره رویکرد ثانویه........................................................................................................................۳۲۰ ۲-۵-۲-۲ آنِ کامل..........................................................................................................................................۳۲۷ ۱-۲-۵-۲-۲ جایگاه "آن ِکامل"......................................................................................................................۳۲۷ ۲-۲-۵-۲-۲ محتوایِ آنِ کامل.........................................................................................................................۳۳۲ ۳-۲-۵-۲-۲ بروز آنِ کامل.............................................................................................................................۳۳۶ ۴-۲-۵-۲-۲ آرایشِ آنِ کامل در ساختار..........................................................................................................۳۳۸ ۲-۲-۶ موخره به منزله ی جمع بندی.................................................................................................................۳۴۱ ۳. فصل سوم : جامعه آماری ،روش و ملاک نمونه گیری.......................................................................

فهرست منابع فارسی :
آرنهایم ، رودلف (‌۱۳۶۱ ) ، فیلم به مثابه هنر (‌ترجمه :‌ فریدون معزی مقدم ) ، تهران :‌ امیرکبیر . آگامبن ، جرجو ؛ بوردول ، دیوید ؛ ژیژک ، اسلاوی ؛ کاروای ، وونگ ؛ دریدا ، ژاک ( ۱۳۹۳ ) ، کتاب سینما (‌ترجمه و ویرایش : مازیار اسلامی ) ، تهران : رخداد نو . آلیاتوف . م (‌ ۱۳۸۹ ) ، کمپوزیسیون در نقاشی (‌ ترجمه : نازلی اصغر زاده ) ، تهران : دنیای نو. ا.پالمر ، ریچارد (۱۳۷۷) ، علم هرمنوتیک ( ترجمه : محمد سعید حنایی کاشانی) ، تهران : هرمس. احمدی ، بابک (۱۳۶۹) ، باد هرجا بخواهد می وزد ، تهران : فیلم. ا .داندیس ، دونیس ( ۱۳۶۸ ) ، مبادی سواد بصری ( ترجمه : مسعود سپهر )‌، تهران : سروش . استم ، رابرت ( ۱۳۸۹ ) ، نظریه ی فیلم ( به کوشش احسان نوروزی ) ، تهران : سوره ی مهر . استونسن ، رالف ؛ دبری ، ژ.ر ، (۱۳۸۸) ، هنر سینما ( ترجمه : پرویز دوائی ) ، تهران :امیر کبیر. ا . کوک ، دیوید ( ۱۳۸۶ ) ، تاریخ جامع سینمای جهان ( ترجمه :‌ هوشنگ آزادی ور ) ، تهران : چشمه . اندرو ، دادلی ( ۱۳۶۵ ) ، تئوری های اساسی فیلم (‌ترجمه : مسعود مدنی )‌، تهران : عکس معاصر . اولسون ، دیوید ( ۱۳۷۷ ) ، رسانه ها و نمادها : صورت های بیانی ، ارتباط و آموزش ( ترجمه : محبوبه مهاجر )‌ ، تهران : سروش . ایتن ، یوهانس (‌ ۱۹۷۸ ) ، عناصر رنگ ( ترجمه : حسن ملجائی ) ، تهران : دانش تایپ . بارنو ،‌ اریک ( ۱۳۸۰ ) ، تاریخ سینمای مستند ( ترجمه : احمد ضابطی جهرمی) ، تهران : سروش . بارت ،‌ رولان (‌۱۳۸۷ ) ، بارت و سینما (‌ترجمه :‌ مازیار اسلامی ) ،‌ تهران :‌گام نو . بارت ، رولان ( ۱۳۹۵ ) ، پیام عکس ( ترجمه : راز گلستانی فرد )‌ ، تهران :‌ مرکز بازن ، آندره (‌ ۱۳۹۰ ) ، سینما چیست ؟ ( ترجمه :‌ محمد شهبا )‌، تهران : هرمس برد ،‌ رابرت (‌۱۳۹۲ ) ، عناصر سینمایی آندرئی تارکوفسکی (‌ترجمه : احمد فاضلی شوشی ،‌ داوود عبدالملکی )‌ ،‌ تهران : سروش . بنیامین ،‌ والتر (‌۱۳۹۲ ) ، مولف به مثابه ی تولید کننده (‌ترجمه :‌ ایمان گنجی ، کیوان مهتدی )‌،‌ تهران :‌ زاوش. بوردول ،‌ دیوید ؛ تامپسون ، کریستین ( ۱۳۸۷ ) ، هنر سینما (‌ترجمه : فتاح محمدی )‌ ، تهران : مرکز . بوردول ،‌ دیوید ؛ تامپسون ، کریستین ( ۱۳۸۳ ) ، تاریخ سینما (‌ ترجمه : روبرت صفاریان )‌،‌تهران : مرکز . بووی ،‌ اندرو (‌۱۳۸۸ ) ، زیبایی شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه (‌ترجمه : فیروز مجیدی )‌ ، تهران : فرهنگستان هنر . بیزر ،‌ فردریک (‌ ۱۳۹۱ ) ، هگل (‌ترجمه مسعود حسینی )‌،‌ تهران :‌ققنوس . پراپ ، ولادیمیر ( ۱۳۹۰ )،‌ ریخت شناسی قصه های پریان (‌ترجمه :‌ فریدون بدره ای )‌،‌ تهران :‌ توس . پاکباز ،‌ رویین ( ۱۳۸۹ )‌،‌ دایره المعارف هنر ، تهران :‌ فرهنگ معاصر . پیاژه ،‌ ژان ( ۱۳۷۳ ) ، ساختگرایی (‌ ترجمه :‌ علی مرتضویان )‌،‌ تهران :‌مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی . پیرسون ،‌ کیث انسل ؛ مولرکی ، جان ( ۱۳۸۹ )‌،‌ فلسفه برگسن ( ترجمه : محمد جواد پیرمرادی )‌،‌ تهران :‌ سمت. تولستوی ،‌ لئون ( ۱۳۵۰ )‌،‌ هنر چیست ؟ (‌ترجمه : کاوه دهگان )‌ ،‌ تهران :‌ امیرکبیر . جانتی ،‌ لوییس (‌ ۱۳۶۹ ) ،‌ شناخت سینما ( ترجمه : ایرج کریمی )‌ ،‌ تهران : انتشارات فیلم . جعفریان ،‌ حسین (‌ ۱۳۹۲ ) ،‌ عدسی در عکاسی و فیلمبرداری ، تهران : سروش . جینکز ،‌ ویلیام ( ۱۳۸۱ ) ،‌ ادبیات فیلم :‌ جایگاه سینما در علوم انسانی ( ترجمه : محمد تقی احمدیان ، شهلا حکیمی )‌‌،‌ تهران : سروش . دامود، احمد (۱۳۸۰) ، بازیگری متد ، تهران : مرکز . دریدا ،ژاک (۱۳۸۸) ،ساختار ، نشانه و بازی در گفتمان علوم انسانی (ترجمه :فرزان سجودی ) ، تهران : سوره مهر. دریدا ، ژاک (۱۳۹۲) ، فروید و صحنه نوشتار( ترجمه : مهدی پارسا)، تهران : روزبهان. دلوز ،ژیل ؛ باگیو،رونالد ؛ کولبروک ،کلر (۱۳۹۰) ، ادراک ، زمان و سینما ( ترجمه :مهرداد پارسا) ، تهران : رخداد نو. دلوز ، ژیل (۱۳۹۲) ،حرکت – تصویر ،سینما ۱ ( ترجمه : مازیار اسلامی ) ،تهران: مینوی خرد . دلوز ،ژیل (۱۳۹۳) ، برگسونیسم ( ترجمه :زهره اکسیری ، پیمان غلامی ) ،تهران : روزبهان. دنسیگر ، کِن ؛ راش ، جف (۱۳۹۳) ، فیلمنامه نویس متفاوت (ترجمه محمد شهبا ) ، تهران : هرمس . دوسوسور ،فردیناند (۱۳۹۲) ، دوره زبانشناسی عمومی ( ترجمه: کوروش صیفوری ) ،تهران : هرمس . رانسیر ،ژاک (۱۳۹۳) ، ناخودآگاه زیباشناختی (ترجمه: فرهاد اکبرزاده )،تهرن :چشمه . رویل ، نیکولاس (۱۳۸۸) ، ژاک دریدا ( ترجمه :پویا ایمانی ) ، تهران :مرکز . زندباف ، حسین (۱۳۶۴) ، زبان موسیقی ، تهران : پارت . ژیژک ، اسلاوی (۱۳۹۰) ، لاکان به روایت ژیژک ( ترجمه : فتاح محمدی ) ، زنجان : هزاره سوم . ژیژک ،اسلاوی ( ۱۳۸۶) ، لاکان – هیچکاک، آنچه می خواستید درباره ی لاکان بدانید اما جرئت پرسیدنش از هیچکاک را نداشتید (ویراستار فارسی : مازیار اسلامی ) ، تهران : ققنوس. ژیژک ،اسلاوی (۱۳۸۹)، سینما به روایت اسلاوی ژیژک ( ترجمه : سعید نوری ) ، تهران : روزبهان . ژیژک ، اسلاوی ( ۱۳۸۸) ، کژ نگریستن ( ترجمه : مازیار اسلامی . صالح نجفی ) ، تهران : رخداد نو. ساسانی ، فرهاد (۱۳۸۷) ، نشانه شناسی هنر ، تهران : فرهنگستان هنر . سجودی ، فرزران (۱۳۹۱) ، نشانه شناسی هنر ( مجموعه مقالات ) ، تهران : فرهنگستان هنر . سیگر ، لیندا (۱۳۹۲) ، فیلمنامه نویسی پیشرفته ( ترجمه : عباس اکبری ) ، تهران : نیلوفر . شهبازیان ، فرامرز (۱۳۶۴) ،تصویر و صدا ، تهران : سروش . شیمبورسکا ، ویسواوا (۱۳۷۷) ، آدم های روی پل ( ترجمه : شهرام شیدایی ، چوکا چکاد) ، تهران : مرکز . شیون ، میشل (۱۳۹۰ ) ، ترسیم صدا روی تصویر ( ترجمه : امید مهرگان ) ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات . ضابطی جهرمی ، احمد (۱۳۶۰ ) ، پژوهشی در تاریخ سینمای شوروی ۱۹۱۷- ۱۹۳۱ ، تهران : گستره. عابدینی فرد ،مرتضی (۱۳۸۹) ، مقدمه ای بر زیبایی شناسی ویتگنشتاین ، تهران : ققنوس . عادل ، شهاب الدین (۱۳۹۰) ، تحولات معاصر در مفهوم زمان سینمایی ، تهران : دانشگاه هنر. فرامپتون ، دانیل (۱۳۸۳) ، فیلموسوفی (مطالعه فیلم به مثابه اندیشگی ) ( ترجمه : شهروز یوسفیان) ، مشهد : جهاد دانشگاهی. فلینی ، فدریکو (۱۳۷۳) ، فلینی از نگاه فلینی ( مصاحبه گر : جووانی گراتسینی ، ترجمه : فرهاد غبرائی ) ، تهران : مرکز. کپس ، جئورگی (۱۳۶۸) ، زبان تصویر ( ترجمه : فیروزه مهاجر ) ، تهران : سروش . کوری ، گریگوری (۱۳۹۳) ، تصویر و ذهن ( ترجمه : محمد شهبا ) ، تهران : مینوی خرد . کیسبی یر ،آلن (۱۳۶۵) ، درک فیلم ( ترجمه: بهمن طاهری ) ، تهران : فیلم . گارودی ، روژه (۱۳۶۲) ، در شناخت اندیشه هگل ( ترجمه : باقر پرهام) ، تهران :آگاه . گریگور ، اولریش ؛ پاتالاس ، انو (۱۳۸۹) ،تاریخ سینمای هنری ( ترجمه : هوشنگ طاهری )، تهران : ماهور . لنگفورد ، مایکل (۱۳۹۲) ، عکاسی پایه ( ترجمه : رضا نبوی ) ،تهران : دانشگاه هنر . لوپیت ،فلیپ (۱۳۹۴) ، منتقدان فیلم آمریکا – از دوران صامت تا کنون ( ترجمه : وحیداله موسوی ) ، تهران : اختران. لوتمان ،یوری (۱۳۹۰) ، نشانه شناسی فرهنگی ( ترجمه : فرزان سجودی) ، تهران : علم . مارتین ، والاس (۱۳۹۱) ، نظریه های روایت ( ترجمه : محمد شهبا ) ، تهران : هرمس . مانته ، هارالد (۱۳۶۹) ، رنگ در عکاسی ( ترجمه : پیروز سیار ) ، تهران : سروش . مک کی ، رابرت ( ۱۳۹۱) ، داستان ( ترجمه : محمد گذر آبادی) ، تهران : هرمس. ملکیان ، مصطفی (۱۳۷۷) ، تاریخ فلسفه غرب ، تهران : دفتر همکاری حوزه و دانشگاه . میلرسون ، جرالد (۱۳۶۹) ، تکنیک های نور پردازی در تلویزیون و سینما ( ترجمه : حمید احمدی لاری ، فواد نجف زاده ) تهران : سروش . نجومیان ، امیر علی (۱۳۸۶) ، مقالات هم اندیشی بارت و دریدا ، تهران : فرهنگستان هنر . نیکولز ، بیل (۱۳۷۲) ، میزانسن در سینما ( ترجمه ممد شهبا ) ، تهران : بنیاد سینمایی فارابی . وولن ، پیتر (۱۳۸۹) ، نشانه ها و معنا در سینما ( ترجمه : عبدالله تربیت ، بهمن طاهری ) ، تهران : سروش. ویتگنشتاین ، لودویگ (۱۳۹۰) ، رساله منطقی – فلسفی ( ترجمه : شمس الدین ادیب سلطانی )، تهران : امیر کبیر. وُیتیلا ، استوارت (۱۳۹۲) ، اسطوره وسینما ( ترجمه محمد گذر آبادی) ، تهران : هرمس. ویگوتسکی ، لِو سمنوویچ (۱۳۶۱) ، اندیشه و زبان ( ترجمه ک ا. صبوری ) ، تهران : اندیشمند. هایدگر ، مارتین (۱۳۸۹) ، هستی و زمان ( ترجمه : عبدالکریم رشیدیان) ، تهران: نی . هاید ماینر ، ورنن (۱۳۹۰) ، تاریخ ِتاریخ هنر( ترجمه : مسعود قاسمیان ) ، تهران : فرهنگستان هنر . هاوزر ، آرنولد (۱۳۶۳) ، فلسفه تاریخ هنر ( ترجمه : محمد تقی فرامرزی ) ، تهرن : نگاه . هگل ، ویلهلم فردریش (۱۳۷۹) ، عقل در تاریخ ( ترجمه : حمید عنایت ) ، تهران : شفیعی . هیدگر ،مارتین (۱۳۸۸) ، مفهوم زمان ( ترجمه : نادر پور نقشبند ، محمد رنجبر )، آبادان : پرسش. یزدانجو ،پیام (۱۳۹۰) ، اِکران اندیشه ، فصل هایی در فلسفه سینما ، تهران : مرکز.


فهرست منابع انگلیسی :
Derrida, Jacques (1972) , “difference” in margins of Philosophy (trans : Alan Bass) , the University of Chicago . Derrida, Jacques (1967) , de la Grammatologie , les Editions de Minuit. Bergson , Henri (1954) , Creative Evolution (Trans : Arthur Mitchell) . Bergson , Henri (1911) , Matter and Memory .

ورود اطلاعات : زهرا لاکتراشی ، کنترل اطلاعات : زهرا لاکتراشی
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم