پایان‌نامه‌ها

بازنمایی جنبه‌های مختلف طراحی لباس در آثار شاخص انیمیشن سینمایی ایران (1395-1380)؛ پروژه عملی: ساخت فیلم جستجو

سارا تقویان‌پور , استاد راهنما : محمدعلی صفورا, استاد مشاور : امیرحسین ندایی,
تاریخ :
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
گروه تحصیلی : هنر
رشته اصلی : هنرهای تجسمی (هنرهای تصویری)
گرایش : تصویر متحرک (انیمیشن)
فارسی ،
گروه سازمانی : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان : دانشگاه تربیت مدرس
سازمان وابسته : دانشکده هنر و معماری
کشور : ایران استان : تهران ، شهر : تهران
چکیده به فارسی

یکی از هنرهای دخیل در انیمیشن هنر طراحی لباس برای کاراکترهای آن است. در طول چند دهه اخیر در ایران، به این هنر به عنوان یک حرفه به گونه‌ای جدی‌تر پرداخته شده است. با وجود این‌که متن فیلمنامه و دغدغه‌های کارگردان، اولویت اول در زمینه طراحی لباس کاراکتر‌های نمایش دارد، نمی‌توان رگه‌هایی از ویژگی‌-های شخصیتی کاراکتر را درطراحی لباس نادیده گرفت. این تاثیرات با توجه به جنبه ‌های مختلف طراحی لباس می‌تواند نتایج چشم‌گیری در بازنمایی اندیشه‌ها و باور‌های کارگردان از شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای داشته باشد. ‌پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کیفی و تحلیلی-توصیفی می‌باشد و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی و کتاب‌خانه‌ای استفاده شده است. این پایانه‌نامه، نگاهی به مولفه‌های کیفی طراحی لباس در سه انیمیشن سینما-یی ایران میان سال ‌های1380-1395، با تجزیه تحلیل جنبه‌های مختلف طراحی لباس و مولفه‌های بصری و ساختاری پرداخته است. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع بنیادی نظری-کاربردی بوده و مهمترین هدف از نگارش این رساله بررسی جنبه‌های مختلف طراحی لباس در آثار شاخص سینمایی انیمیشن ایران می باشد. این پژوهش نشان می‌دهد که علاوه بر جنبه‌های مختلف طراحی لباس مولفه‌های بصری و ساختاری چون رنگ، خطوط لباس، خطوط محیطی آن، انقیاد به واقع‌گرایی وصحت تاریخی، استفاده از نماد‌گرایی، استفاده از عناصری چون اغراق و تضاد به منظور خلق یک اثر هنری حائز اهمیت است. این امر نشان می‌دهد که طراحی لباس در آثار انیمیشن تا چه اندازه نقش کلیدی در خلق کاراکتر‌ها و فضای ذهنی کارگردانان ایفا می‌کند، هر‌چند که این هنر در ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته است و همین امر سبب سختی کار در این پژوهش گردید.


فهرست مندرجات :

فهرست جداول ........................................................................................................................................................................ط فصل اول:مقدمه و کلیات پژوهش .............................................................................................................۱ ۱-۱ مقدمه و تعریف مسئله................................................................................................................................................۲ ۱-۲ بیان مسئله پژوهش و ضرورت تحقیق..........................................................................................................................۳ ۱-۳ اهداف تحقیق.......................................................................................................................................................................۳ ۱-۴ سوالات اصلی تحقیق..........................................................................................................................................................۴ ۱-۵ فرضیه‌ها-پیش‌فرضیه-ها....................................................................................................................................................۴ ۱-۶ مواد و روش انجام تحقیق..................................................................................................................................................۴ ۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری...............................................................................................................................................۴ ۱-۸ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.............................................................................................................................................۵ ۱- ۹ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.........................................................................................................................................۵ ۱-۱۰ شروع فصول پایان-نامه.....................................................................................................................................................۵ فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش ........................................................................................................۶ ۲-۱ مقدمه.....................................................................................................................................................................................۷ ۲-۲ مفهوم بازنمایی...........................................................................................................................................۹ ۲-۲-۱ بازنمایی واقع گرایانه.............................................................................................................................................۱۱ ۲-۲-۲ بازنمایی صرف........................................................................................................................................................۱۲ ۲-۲-۳ بازنمایی غیر واقعی در هنر..................................................................................................................................۱۳ ۲-۲-۴ بارنمایی در فلسفه یونان......................................................................................................................................۱۳ ۲-۲-۵ بازنمایی گرایی نوین.............................................................................................................................................۱۴ ۲-۳ بررسی بازنمایی در هنر و رسانه های جمعی..............................................................................................۱۵ ۲-۳-۱ تغییر شیوه بازنمایی و ابزارهای بازنمایی در هنر مدرن و معاصر................................................................۱۶ ۲-۴بازنمایی در سینما..............................................................................................................................................................۱۷ ۲-۵ بازنمایی در انیمیشن.......................................................................................................................................................۱۸ ۲-۶ بازنمایی در آثار انیمیشن................................................................................................................................................۲۰ ۲-۷ جمع بندی...................................................................................................................................................................... ۲۲ فصل سوم: کارکردهای طراحی لباس در انیمیشن............................................................................۲۳ ۳-۱ مقدمه.......................................................................................................................................................................... ۲۴ ۳-۲پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................................۲۵ ۳-۲-۱ لباس در هنرهای نمایشی از آغاز تا سده بیستم.............................................................................................۲۷ ۳-۲-۲ لباس در هنرهای نمایشی قرن بیستم.............................................................................................................. ۲۸ ۳-۳ تاریخچه طراحی لباس در ایران....................................................................................................................................۳۳ ۳-۴ جایگاه طراحی لباس درسینما.......................................................................................................................................۳۶ ۳-۵ جایگاه طراحی لباس در انیمیشن.................................................................................................................................۳۷ ۳-۶ کارکرد لباس در انیمیشن...............................................................................................................................................۳۷ ۳-۷ نشانه در لباس.................................................................................................................................................................۳۹ ۳-۷-۱ زمان و مکان........................................................................................................................................................۴۰ ۳-۷-۲ کمک به تصویر کاراکتر..................................................................................................................................... ۴۰ ۳-۷-۳ شخصیت و کنش نمایشی................................................................................................................................ ۴۲ ۳-۷-۴ رنگ در لباس........................................................................................................................................................۴۳ ۳-۷-۵ هماهنگی لباس با صحنه..............................................................................................................................۴۴ ۳-۷-۶ القاء مضمون فیلم نامه...................................................................................................................................۴۵ ۳-۸ بازنمایی به وسیله ی طراحی لباس در انیمیشن....................................................................................................۴۸ ۳-۹ طراحی لباس مفهومی.....................................................................................................................................................۴۹ ۳-۱۰ واقع گرایی در لباس.................................................................................................................................................... ۵۰ ۳-۱۱جمع بندی.......................................................................................................................................................................۵۱ فصل چهارم: مولفه‌هایی در طراحی لباس فیلم‌های انیمیشن........................................................۵۲ ۴-۱ مقدمه..................................................................................................................................................................................۵۳ ۴ -۲ مبانی طراحی لباس انیمیشن.................................................................................................................................۵۴ ۴-۲-۱ تاثیر عناصر بصری در طراحی لباس انیمیشن.........................................................................................۵۴ ۴-۲-۲ خط....................................................................................................................................................................۵۴ ۴-۲-۳ بافت..................................................................................................................................................................۵۹ ۴-۳ استفاده از ارجاع/ نمادپردازی...................................................................................................................................۵۹ ۴-۴ انطباق تاریخی/گرایش به رئالیسم در طراحی لباس........................................................................................۶۰ ۴-۵ عناصر تضاد و اغراق................................................................................................................................................۶۱ ۴-۶ مراحل طراحی لباس انیمیشن..............................................................................................................................۶۱ ۴-۶-۱ روند کلی طراحی لباس در هر اثر..............................................................................................................۶۱ ۴-۶-۲ انواع لباس در انیمیشن.................................................................................................................................۶۱ ۴-۷ انیمیشن وخلق ابرقهرمان............................................................................................................................................۶۳ ۴-۸ لزوم استفاده از قابلیت‌های طراحی لباس در انیمیشن.........................................................................................۶۴ ۴-۹ انیمیشن، جامعه و سبک زندگی................................................................................................................................۶۴ ۴-۱۰ جمع بندی...................................................................................................................................................................۶۶ فصل پنجم: مطالعه موردی.....................................................................................................................۶۷ ۵-۱ مقدمه..................................................................................................................................................................................۶۸ ۵-۲ انیمیشن «جمشید و خورشید».....................................................................................................................................۶۸ ۵-۲-۱ خلاصه داستان انیمیشن......................................................................................................................................۶۹ ۵-۲-۲ بررسی ویژگی‌های شخصیت-ها...........................................................................................................................۶۹ ۵-۲-۳ خورشید...................................................................................................................................................................۶۹ ۵-۲-۴ جمشید....................................................................................................................................................................۷۱ ۵-۲-۵ منجم........................................................................................................................................................................۷۲ ۵-۲-۶ انطباق تاریخی / رعایت واقع-گرایی....................................................................................................................۷۳ ۵-۲-۷ عناصر موثر بر طراحی لباس...............................................................................................................................۷۴ ۵-۲-۸ شاخصه‌های سبک طراحی لباس «جمشید و خورشید».............................................................................۷۴ ۵-۲-۹ کاربرد طراحی لباس در انیمیشن «جمشید و خورشید»............................................................................۷۵ ۵-۳ شاهزاده روم.......................................................................................................................................................................۷۶ ۵-۳-۱ خلاصه داستان.............................................................................................................................................................۷۷ ۵-۳-۲ بررسی ویژگی‌های شخصیت-ها...........................................................................................................................۷۸ ۵-۳-۳ طراحی لباس در انیمیشن سینمایی « شاهزاده روم »...............................................................................۸۳ ۵-۳-۴ انطباق تاریخی/رعایت واقع-گرایی.......................................................................................................................۸۳ ۵-۳-۵ عناصر موثر بر طراحی لباس « شاهزاده روم »...............................................................................................۸۴ ۵-۳-۶ شاخصه‌های سبک طراحی لباس انیمیشن « شاهزاده روم »......................................................................۸۴ ۵-۳-۷ کاربردطراحی لباس در انیمیشن « شاهزاده روم »........................................................................................۸۵ ۵-۴ فهرست مقدس (۱۳۹۴).................................................................................................................................................۸۸ ۵-۴-۱ خلاصه داستان.......................................................................................................................................................۸۹ ۵-۴-۲ بررسی ویژگی‌های شخصیت-ها...........................................................................................................................۹۰ ۵-۴-۳ عناصر موثر بر سبک طراحی لباس انیمیشن فهرست مقدس.....................................................................۹۷ ۵-۴-۴ انطباق تاریخی/ رعایت واقع-گرایی.....................................................................................................................۹۸ ۵-۴-۵ شاخصه‌های سبک طراحی لباس انیمیشن «فهرست مقدس»..................................................................۹۹ ۵-۴-۶ کاربردطراحی لباس در انیمیشن فهرست مقدس..........................................................................................۹۹ ۵-۵ تجزیه و تحلیل تفاوت بازنمایی عناصر بصری طراحی لباس در سه اثر انیمشن سینمایی ایران................ ۱۰۱ ۵-۶ جمع بندی......................................................................................................................................................................۱۰۱ ۵-۷ پیشنهاد جهت پژوهش‌های آینده.............................................................................................................................۱۰۲ ۵-۸ نتیجه-گیری....................................................................................................................................۱۰۲ ۵-۹ سوالات اصلی تحقیق....................................................................................................................................................۱۰۲ ۵-۹-۱ سوال اول..............................................................................................................................................................۱۰۳ ۵-۹-۲ سوال دوم.............................................................................................................................................................۱۰۴ فهرست منابع...........................................................................................................................................................................۱۰۴ شرح و تصاویر کار عملی.......................................................................................................................................................۱۰۹ چکیده ی انگلیسی.................................................................................................................................................................۱۱۳

فهرست منابع فارسی :
آرتو آنتونن،( ۱۳۸۳)تئاتر و همزادش،مترجم: نسرین خطاط، تهران: قطره. آن شپرد،(۱۳۹۵) مبانی فلسفه هنر، مترجم: علی رامین، تهران: نشر علمی و فرهنگی. اسدی فارسانی، مجید؛ پوررضائیان، مهدی(۱۳۹۱) چگونگی طراحی لباس نمایش براساس مبانی هنرهای تجسمی، مجله تئاتر، شماره ۵۰، ۱۰۹-۱۳۲. احمدی بابک ،(۱۳۷۴) حقیقت و زیبایی، تهران: نشر مرکز. افلاطون جمهور،(۱۳۸۰) مترجم: محمد حسن لطفی، تهران، نشر خوارزمی. انصاری مهدی (۱۳۹۴) نقد هنری(فلسفه هنر و زیبایی) ، تهران، نشر: آیندگان. ایرانی صفت زهرا، (۱۳۹۰) زیبایی شناسی در هنر، تهران: نشر آیندگان. بایر ریچارد (۱۳۸۳) نمایش مترجم: محمد شهبا، تهران: نشر هرمس. بودریار ژان، (۱۳۷۰) سرگشتگی نشانه‌ها، مترجم: مانی حقیقی، تهران: نشر مرکز. پیکرینگ کنت،(۱۳۸۱) چگونه نمایش نامه مدرن را بخوانیم، مترجم: آنیتا هایراپتیان، تهران: نوروز هنر. تولستوی لئون، (۱۳۷۹) هنر چیست، مترجم: کاوه دهگان، تهران: نشر مرکز. تیس له من هانس، (۱۳۸۳)تئاتر پست دراماتیک، مترجم: نادعلی همدانی، تهران: قطره. جنسن هورست وولدمار ، جنسن انتونی ف، (۱۳۸۵) تاریخ هنر جهان، مترجم: محمد تقی فرامرزی، تهران: نشر مازیار. حسینی ناصر،۱۳۸۳ تئاتر معاصر اروپا، دو جلد، تهران: انتشارات نمایش. دامود احمد، (۱۳۸۴) بازیگری و پرفورمنس آرت، تهران: نشر مرکز. روتترنر ویل کاکس، (۱۳۷۹) تاریخ لباس، مترجم: شیرین بزرگمهر، تهران: توس. ژان ژاک روبین، (۱۳۸۳) تئاتر و کارگردانی، مترجم: مهشید نونهالی، تهران: قطره. سجودی فرزان،(۱۳۸۳) ، نشانه شناسی کاربردی، تهران: نشر قصه. سمیع‌آذر علیرضا، (۱۳۹۰) انقلاب مفهومی، تهران: نشر نظر. فریناز فربود،(۱۳۹۱) هنر، طراحی لباس، تهران: آیندگان. فوکو میشل، (۱۳۹۳) نظم اشیاء، مترجم: یحیی امامی، تهران: نشر مطالعات فرهنگی و اجتماعی. کیوی پیتر، (۱۳۷۸) فلسفه‌های هنر؛ جستاری در میان تفاوت‌ها، مترجم: محمد‌علی جمید رفیعی، تهران: نشر ققنوس. گلشن نازنین، (۱۳۹۴) مبانی طراجی لباس، تهران: نشر مرکز. گودمن نلسن، (۱۳۷۶) تحلیل فلسفی از مفاهیم هنر، مترجم: سعید کاشانی، تهران: نشر هرمس. لوری آدامز، (۱۳۹۰) روش شناسایی هنر،،مترجم: علی معصومی، تهران نشر نظر. هان دان ،(۱۳۹۲) افسون انیمیشن، مترجم: عرفان پارساپور، زهرا منصوریه، تهران:نشر نظر. هال استوارت، (۱۳۹۰) مطالعات فرهنگی، مترجم: جمال محمودی، نشر چشمه. هال جیمز، (۱۳۸۰) فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب،مترجم: رقیه بهزادی، تهران: نشر فرهنگ معاصر. هاج فرانسیس، (۱۳۹۵) کارگردانی نمایشنامه، مترجم: منصور براهیمی، تهران: نشرسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. هولتن اورلی،(۱۳۶۴) مقدمه بر تئاتر آیینه طبیعت، مترجم: محبوبه مهاجر، تهران: نشر سروش.


فهرست منابع انگلیسی :
Bradby D & Williams D, Directors’ Theatre, London, Macmillan publishers, ۱۹۸۸ Cole T, Directors on Directing, New York, the Bobs-Merrill company , ۱۹۶۳ Devlin D, Mask and Scene, An Introduction To A World View Of Theatre, London, Macmillan Publishers LTD ۱۹۸۹ E Bowlt J, The Art Of Alexander Benois And Leon Bakst: Theatre Of Reason, Theatre Of Desire, Skira, ۱۹۹۹ Irvin P, Directing For The Stage, Published By Rotovision ۲۰۰۳ Hartnoll Ph, The Oxford Companion To The Theatre, Oxford University Press London, ۱۹۷۶ Holt Ml, Costume And Make Up, London, Phaidon Press Limited, ۱۹۹۳ Kirby M, Futurist Performance, Paj Publications, ۱۹۸۶ Laver J, Costume in the Theatre, New York, Hill And Wang, ۱۹۶۴ Motley, D And Making Stage Costumes, New York, Watson-guptill Publications, ۱۹۷۴ Pecktal L, Costume Design: Techniques of Modern Masters, Backstag books. ۱۹۹۳ Roberts V M, ON STAGE A History of Theatre, Harpercollins, ۱۹۷۴ Rudnitsky K, Russian & Soviet Theatre, London,Thames and Hudson, ۱۹۸۸ Schouvaloff Ar, The Art Of Ballets Russes, Yale University Press, London, ۱۹۹۸ Simonson L, The Stage Is Set, New York, Theatre Art book, ۱۹۳۲ Strizhenova T, Soviet costumes And Textiles ۱۹۱۷-۱۹۴۵, Italy, ARBE Industries Grafiche-Modena, ۱۹۹۱ Styan J.L, D; Stage and Audience, London, Cambridge University Press, ۱۹۷۵ wells p, Underestanding animation. publisher: routledge. ۱۹۹۸

ورود اطلاعات : زهرا لاکتراشی ، کنترل اطلاعات : زهرا لاکتراشی
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم